Taisyklės ir nuostatos

Šios internetinės parduotuvės nerilu.lt naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Nerilu, informacijos ir paslaugų (toliau vadinama Paslaugos) sąlygas bei tvarką ir šių paslaugų vartotojų (toliau vadinama Pirkėjų) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi interneto puslapyje nerilu.lt.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šis dokumentas yra sutartis tarp Nerilu.lt (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas), abu kartu Šalys, dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine “nerilu.lt” (toliau – Parduotuvė). Pirkėjas užsiregistruodamas Parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.
  2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo. Jei Pirkėjas po taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.
  3. Parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvoje.
  4. Pirkti Parduotuvėje turi teisę tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
 2. Pirkėjo registracija ir duomenų saugumas
  1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti produktų Parduotuvėje turi pasirinkti iš joje esančių produktų bei paslaugų, taip pat Pirkėjas turi patvirtinti, kad sutinka su šiomis taisyklėmis. Pirkėjas turi pateikti savo elektroninio pašto adresą bei telefoną, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi atžymėti pasirinkimą “Naujienlaiškis”.
  2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo Parduotuvėje tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims, bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Užsakymo pateikimas, pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
  1. Užsakymas pateikiamas Parduotuvės skiltyje “Krepšelis“. Pateikiant užsakymą pirkėjas privalo užpildyti visus būtinus užpildyti laukelius, nurodyti galiojantį el. paštą, telefono numerį ir t.t..
  2. Šalys susitaria, jog pirkimo – pardavimo sutarties objektas (taip pat Užsakymas) yra Parduotuvėje pateikiamas prekių bei paslaugų sąrašas (katalogas). Prekių bei paskaugų viešas pateikimas Parduotuvėje yra pasiūlymas Pirkėjui jas įsigyti, tačiau niekaip neįpareigoja Pardavėjo šias prekes bei paslaugas parduoti Pirkėjui.
  3. Šalys susitaria, jog Pirkėjo pateiktas prekių (paslaugų) užsakymas su sąrašu nurodytų prekių bei paslaugų, pateiktas Parduotuvės sistema, yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti nurodytų prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo sutartį.
  4. Šalys susitaria, jog prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja kuomet Pardavėjas el. paštu patvirtinima Pirkėjui kad užsakytos prekės bus pristatytos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir iš anksto sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių (paslaugų) atžvilgiu, kurios nurodytos Pardavėjo išsiųstame patvirtinimo laiške Pirkėjui.
 4. Užsakymo bei pirkimo – pardavimo sutarties pakeitimas ar nutraukimas
  1. Pirkėjas, norėdamas pakeisti jau patvirtintą užsakymą, turi nedelsdamas kreiptis į Pardavėją ir išsiaiškinti, ar pakeitimai dar galimi. Jei Pardavėjas gali ir sutinka daryti pakeitimus, jis praneša apie tai Pirkėjui, kartu nurodydamas papildomą mokestį, jei toks mokestis reikalingas. Pasiekus naują susitarimą, darbai atliekami bendra tvarka, laikantis šių Taisyklių nuostatų.Galimi šie pakeitimai:
   – darbų atlikimo termino pakeitimas;
   – pristatymo būdo pakeitimas;
   – pristatymo adreso ir laiko pakeitimas;
   – pinigų grąžinimas (ar įskaitymas) už permokėtus užsakymus;
   – apmokėto užsakymo atšaukimas, kai avansu sumokėta suma naudojama kitam Pirkėjo užsakymui;
   – kitos Paslaugos, gavus Pirkėjo sutikimą.
  2. Pirkėjas gali atsisakyti jau patvirtinto užsakymo (pirkimo – pardavimo sutarties), tik sąžiningai atlyginęs Pirkėjo išlaidas.
  3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti užsakymo atlikimą, jeigu užsakovo pateikti objektai (nuotraukos, tekstai, maketai, garso kūriniai ir pan.) pažeidžia Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktus, prieštarauja protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams. Jeigu Pardavėjo abejonės dėl Pirkėjo veiksmų, užduoties ar objektų pasitvirtina, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti susitarimo ir įskaityti visas Pirkėjo sumokėtas sumas kaip patirtų nuostolių atlyginimą.
  4. Pardavėjas turi teisę nutraukti užsakymo atlikimą dėl techninių ar gamybinių kliūčių, įspėjęs apie tai Pirkėją ir grąžinęs jam 100 proc. gautos užsakymo sumos (tačiau ne daugiau nei užsakovas jam faktiškai sumokėjo), arba, gavęs Pirkėjo sutikimą, perkelti užsakymo sumą kitam užsakymui.
 5. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų.
 6. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
  2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  3. Esant svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.
  5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę kontaktinę informaciją, taip pat perduotas nuotraukas, maketus, tekstus ir visą kitą informaciją susijusią su užsakymų vykdymų perduotą Parduotuvės užsakymo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ ir Europos sąjungos nustatytus atvejus.
 7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  1. Prekių kainos Parduotuvėje nurodomos eurais su PVM. Prekės kainos pateiktos be pristatymo išlaidų.
  2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš veikiančiu banku. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjas atlikdamas mokėjimą per elektroninės bankininkystės sistemą pavedimo lauke “Mokėjimo paskirtis” turi įvesti konkretų užsakymo numerį kurį gauna el. paštu iš Pardavėjo kartu su užsakymo patvirtinimu. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamą Parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
  1. Jei pasirinktas ne grynųjų pinigų apmokėjimo būdas, prekių užsakymo vykdymas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą Pardavėjui. Pirkėjas už pateiktą užsakymą turi apmokėti ne vėliau nei 7 darbo dienos nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.
  2. Šalys susitaria, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Pardavėjas niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos kilusios Pirkėjui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.
  3. Šalys susitaria, kad Parduotuvėje prekės kainos gali dėl tam tikrų priežaščių gali būti nurodytos neteisingai, todėl Pardavėjui nekyla jokia atsakomybė. Pardavėjas neturi pareigos ar prievolės parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą net ir jei prekės kaina yra tiksli. Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas gali parduoti tokią prekę Pirkėjui už tikrąją prekės kainą. Priešingu atveju, jei tikroji prekės kaina yra didesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas gali panaikinti arba atmesti tokios prekės užsakymą, arba susisiekia su Pirkėju ir tariasi dėl konkrečios prekės užsakymo vykdymo individualiai.
  4. Šalys susitaria, kad esant kainų skirtumui tarp prekių ar paslaugų nurodytų sąskaitoje – faktūroje, ir nurodytų elektroninėje užsakymo formoje, sąskaitoje – faktūroje nurodytą kainą Šalys laiko tikrąja kaina, pagal kurią daromi mokėjimai.
 8. Atsakomybė
  1. Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
  2. Pirkėjas visais atvejais atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu naudojantis Parduotuve.
  3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Parduotuvės prekę.
 9. Apsikeitimas informacija
  1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo Prisijungimo duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Esant būtinybei susisiekia nurodytu telefonu. Visa siunčiama informacija laikoma gauta praėjus 8 valandoms nuo jos išsiuntimo.
  2. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
  3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas turi siųsti Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
 10. Baigiamosios nuostatos
  1. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja LR įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties punktų ir nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji.
  2. Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
Pirkinių krepšelis